1. U bevindt zich hier
  2. Arrow Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over RegisterRA.nl wordt daarmee tevens bedoeld The Independence Company B.V. RegisterRA.nl is een merknaam van deze vennootschap.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod, overeenkomst of iedere rechtsverhouding tussen RegisterRA.nl aan de ene kant en Professionals, Opdrachtgevers en/of derden aan de andere kant, daaronder begrepen gebruikers van de website, hierna te noemen: Gebruikers.

2. Ontbinding of opschorting
2.1 Indien Gebruikers oneigenlijk of aanstootgevend gebruik maken van de software, website, applicaties of gegevens van RegisterRA.nl, dan kan RegisterRA.nl de overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten en/of ontbinden en/of gebruiksmogelijkheden beperken of ontnemen.
2.2 Gebruikers krijgen op gelijke en voor hun passende wijze toegang tot de website van RegisterRA.nl. RegisterRA.nl behoudt zich het recht voor Gebruikers de toegang tot, of gebruik van de website te ontzeggen voor zover het gebruik niet passend is bij het doel van de website en/of Gebruikers niet passen binnen de doelgroepen en doelstellingen van RegisterRA.nl.

3. Duur en betaling
3.1 Inschrijving op als TIC Professional wordt steeds aangegaan en zonder verdere aankondiging verlengd voor de duur van een jaar, tenzij anders overeengekomen. Schriftelijke opzegging geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van dertig dagen.

4. (Intellectueel) Eigendom
4.1 De (handels)merken, logo’s, beelden, diensten, website en applicaties van RegisterRA.nl zijn exclusief beschermd door IE, auteur, copyright en eigendomsrechten en kunnen niet zonder toestemming en/of oneigenlijk worden gebruikt. Gebruikers zijn verplicht tot geheimhouding en vertrouwelijke behandeling van alle informatie rond RegisterRA.nl.
4.2 (Persoons)gegevens van-, of informatie rond RegisterRA.nl en haar Gebruikers zullen nooit zonder voorafgaande toestemming mogen worden aangewend door derden voor commerciële doeleinden. RegisterRA.nl behoudt zich het recht voor de door haar verkregen informatie aan te wenden voor commerciële doeleinden. 

5. Wijzigingen en prijzen
5.1 RegisterRA.nl behoudt zich het recht voor diensten en/of (applicaties van haar) website, of de werking daarvan op onderdelen te wijzigen of aan te vullen.
5.2 RegisterRA.nl behoudt zich het recht voor prijzen aan te passen of door te voeren, met ingang van 1 maand na aankondiging.
5.3 Alle geldende prijzen en voorwaarden worden door RegisterRA.nl vermeld op de website en zijn exclusief BTW.
5.4 RegisterRA.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen altijd vooraf bekend worden gemaakt.

6. Reclame, aansprakelijkheid en vrijwaringen
6.1 Klachten moeten binnen twee weken na ontdekking ervan elektronisch of schriftelijk worden gemeld bij RegisterRA.nl. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval twee maanden na de gebeurtenis waaruit schade direct of indirect zou kunnen voortvloeien.
6.2 Aansprakelijkheid van RegisterRA.nl is beperkt tot de desbetreffende factuurwaarde en zal nimmer betrekking hebben op geleden indirecte- dan wel gevolgschade (zoals gederfde winst, omzet en/of gemiste inkomsten). Indien RegisterRA.nl door overmacht niet of gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen, is RegisterRA.nl gerechtigd naar verhouding de factuurwaarde te restitueren of gratis Premium gebruiksrechten te verstrekken.
6.3 Gebruikers vrijwaren RegisterRA.nl voor aanspraken van derden, al dan niet verband houdend met wet-, en regelgeving rond de Wet DBA, aanbestedingen en privacy. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW inzake aansprakelijkheid voor hulppersonen is uitgesloten. RegisterRA.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor (fiscale) verplichtingen van-, of schade veroorzaakt door Gebruikers. 
6.4 Het gebruik van de via de website ter beschikking gestelde informatie en/of het (on)eigenlijk, (on)rechtmatig, onjuist of onvolledig gebruik van (gegevens op) de website of applicaties van RegisterRA.nl, komt voor eigen rekening en risico van Gebruikers.
6.5 RegisterRA.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor zover dit verband houdt met onderhoud, upgrades, storingen, mislukte verzendingen en/of reparatie. RegisterRA.nl zal zich inspannen om haar diensten, website en applicaties permanent beschikbaar te houden.

7. Technische en gebruiksaspecten
7.1 Gebruikers hebben er voor zorg te dragen dat hun (login)account volledig, juist, up-to-date en voor hen vertrouwelijk blijft. RegisterRA.nl zal Gebruikers hierbij ondersteunen met daarvoor geschikte digitale mogelijkheden en kan in dat verband vragen (login)account gegevens aan te passen. Daar waar RegisterRA.nl constateert dat een Gebruiker zijn gegevens niet up-to-date houdt en/of feitelijk geen gebruik maakt van (de website van) RegisterRA.nl, dan kunnen gegevens na vooraankondiging worden verwijderd.
7.2 Gebruik van de website van RegisterRA.nl is onderhevig aan redelijke beperkingen voor wat betreft bestandsgrootte, opslagruimte en verwerkingscapaciteit. Ook in dit verband behoudt RegisterRA.nl zich het recht voor Gebruikers beperkingen op te leggen of materiaal te verwijderen.
7.3 Gebruik van een ander dan eigen (login)account is niet toegestaan.

8. Privacy 
8.1 RegisterRA.nl gebruikt monitoring en andere middelen om (on)eigenlijk gebruik van haar website en diensten te onderzoeken.
8.2 Gebruikers dienen zorgvuldig om te gaan met de (persoons-)gegevens van derden, waaronder de gegevens van Gebruikers. Gebruikers mogen gegevens uitsluitend gebruiken overeenkomstig het doel van de website. Het is Gebruikers in het bijzonder niet toegestaan om (persoons)gegevens van Gebruikers (i) te gebruiken voor het overbrengen van (ongevraagde) communicatie en (ii) al dan niet methodisch of systematisch geordend, te verzamelen. Gebruikers zullen gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doelen. Wanneer een Gebruiker bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn of haar gegevens zal dat gebruik onmiddellijk moeten worden gestaakt en dienen de gegevens direct na aanvraag te worden vernietigd.

9. Boetes 
Op straffe van schending van hetgeen in deze voorwaarden is bedoeld onder 2.1, 4, 7.3 en 8.2, wordt zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst een direct opeisbare boete verbeurd van € 1.000,= per schending. Daarbij geldt dat iedere inbreuk van een op zichzelf staand merk, logo, beeld, dienst, website(applicatie) of (persoon)gegeven op zichzelf staat.

10. Toepasselijk Recht
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 

The Independence Company

By The Independence Company

Burgemeester van Roijensingel 2  8011CS Zwolle 038 337 45 25 info@tic.nl The Independence Company, by The Independence Company