1. U bevindt zich hier
 2. Arrow AVG

AVG

Privacy statement The Independence Company

Al sedert de oprichting van onze organisatie in 2008 is ons credo: Mogelijkheden scheppen voor accountants door accountants. In dat kader kon u er steeds van uit gaan dat wij zeer zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en heldere uitgangspunten voor de bewaking van uw privacy.
Naar aanleiding van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) hebben wij ons beleid nog eens tegen het licht gehouden en vastgelegd in een privacy statement.
Lees hier hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wie zijn wij:

Wij zijn The Independence Company B.V., gevestigd aan de Burgemeester van Roijensingel 2, 8011 CS te Zwolle, Wij handelen tevens onder de naam RegisterRA.

Onze dienstverlening bestaat uit het ‘ontzorgen’ van zelfstandige RA-Professionals of daarvoor in opleiding (geweest), op die gebieden waar collectiviteit belangrijk is.

Dit betreft diensten op het gebied van marketing en acquisitie, vaktechniek en counseling, facturering en incasso en aanverwante diensten.

Voor opdrachtgevers zoeken wij naar geschikte professionals in de kring van aan ons verbonden professionals en zo nodig ook daarbuiten.

In dat kader verzamelen en verwerken wij gegevens Onze organisatie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens zijn:
www.tic.nl
www.RegisterRA.nl
Burgemeester Van Roijensingel 2
8011 CS Zwolle
038-3374525 

Mevrouw A. van Alphen is de functionaris gegevensbescherming van The Independence Company B.V. (TIC). Zij is te bereiken via: avanalphen@tic.nl
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

The Independence Company B.V. verwerkt persoonsgegevens alleen om haar dienstverlening goed en doelmatig uit te kunnen voeren.
Wij onderscheiden de volgende bestanden met persoonsgegevens:

A) Bezoekers van onze websites www.tic.nl en www.RegisterRA.nl en personen uit openbare registers of websites, waar we in het verleden contact mee hebben gehad en/of voor wie het nuttig is om van onze mogelijkheden kennis te nemen.  

Inzake www.tic.nl verzamelen wij alleen metadata inzake het gebruik en bezoekers. Dit met uw instemming (cookies). Bij www.RegisterRA.nl komen daar bij de gedetailleerde gegevens die u achterlaat bij het inschrijven op deze site. Indien u besluit om uw profiel anoniem op te geven leggen wij uw NAW-gegevens ‘aan de achterkant’ toch vast. Ingeschrevenen zijn zelf verantwoordelijk voor de invoer van de juiste gegevens. Indien u zich aanmeldt op deze site geeft u expliciet aan dat uw gegevens ook door TIC mogen worden gebruikt voor haar dienstverlening. U kunt uw inschrijving ten alle tijden opzeggen, direct op de site. Inzake de overige categorieën verzamelen wij gegevens om personen te kunnen informeren over vacatures, over ontwikkelingen in de sector en over onze dienstverlening.
De bewaartermijn hangt af van het doel waarvoor we de gegevens gebruiken, maar uitgangspunt is daarbij, niet langer dan noodzakelijk. Daarnaast zijn er de vereiste bewaartermijnen vanwege wet- en regelgeving of samenhangend met eventuele claimrisico’s.

B) De gegevens van sollicitanten, geïnteresseerden in onze dienstverlening, aangesloten professionals, medewerkers van leveranciers, deelnemers aan (vaktechnische) bijeenkomsten, toezichthouders of andere personen. 

We verwerken informatie over personen die in deze groep vallen alleen om onze afspraken met hen goed uit te kunnen voeren, om te voldoen aan wettelijke eisen of vanwege een gerechtvaardigd belang tot vastlegging, in samenhang met de aangegeven doelen; dit op basis van een zorgvuldige belangenafweging
 
Van de (potentieel) aan TIC verbonden professionals en sollicitanten leggen we de volgende gegevens vast:
 • NAW gegevens, e-mail en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • CV-gegevens inzake opleiding, werkervaring en specifieke competenties;
 • Gegevens over de vaktechnische trainingen die u bij ons of elders hebt afgelegd;
 • Gegevens over beschikbaarheid en vakantie en vrije dagen;
 • Diploma’s en bewijzen van deelname;
 • Aanvullende gegevens die mogelijk van belang zijn voor een beoordeling van de geschiktheid voor een functie, zoals referenties en getuigschriften.
Als u door bemiddeling van TIC aan het werk bent geweest of bent komt daar nog bij:
 • Uw BSN-nummer, ID-bewijs en nationaliteit;
 • Uw rekeningnummer en zakelijke inschrijvingsgegevens (KvK, BTW, e.d.);
 • Andere gegevens die opdrachtgevers eisen voor tewerkstelling, zoals een recente VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), gewaarmerkte diploma’s en verbondenheid met organisaties die kunnen conflicteren met de aangeboden werkzaamheden. 
TIC legt geen bijzondere persoonsgegevens van u vast, zoals ras, etnische afkomst, politieke-, geloofs-, of levensbeschouwelijke opvattingen of over uw gezondheid of handicaps.
 
Van de overige categorieën personen in deze groep leggen wij slechts een deel van de bovenstaande gegevens vast.
 
De verwerkte informatie is erop gericht om snel en gericht met u te kunnen communiceren, u juiste aanbiedingen te kunnen doen, uw geschiktheid voor functies te kunnen beoordelen en u bij de juiste opdrachtgever voor te kunnen stellen, met een juiste indicatie van uw randvoorwaarden en om het een en ander administratief op adequate wijze te kunnen verwerken. Daarnaast verwerken wij uw informatie om managementinformatie te verkrijgen over uitgevoerde opdrachten en daarnaast inzake kwaliteitscontrole, inzake screening voorafgaand aan opdrachten en inzake de nakoming van wet- en regelgeving.
 
De bewaartermijn hangt af van het doel waarvoor we de gegevens gebruiken, de toepasselijke wettelijk bewaartermijn en termijnen samenhangend met eventuele claim risico’s. Gezien de aard van deze groep en de doelstellingen van de informatieverzameling en -verwerking zullen uw bemiddelingsgegevens, zonder dat dit tot een bemiddeling heeft geleid of een contact inzake continuering, normaliter niet langer dan 2 jaar worden bewaard. In gevallen dat u wel door TIC bent bemiddeld loopt dit op naar 5 tot 7 jaar voor bepaalde fiscaal-juridische gegevens.

C) Persoonsgegevens van (potentieel) zakelijke relaties  

We verwerken informatie over personen die verbonden zijn aan (potentieel) zakelijke relaties voor het doen van aanbiedingen, voor het informeren over de dienstverlening van TIC en overige activiteiten, om een zakelijke relatie of een opdrachtovereenkomst te kunnen onderhouden.
 
De gegevens die wij van deze categorie vastleggen zijn:
 • NAW-gegevens, e-mail en eventuele andere contactgegevens;
 • Functie;
 • Gegevens over het bedrijf waar iemand bij betrokken is;
 • Gegevens die bij kunnen dragen aan een prettige relatie (verjaardagen, hobby’s, wijze van kennismaking, e.d.);
 • Gegevens die van belang kunnen zijn voor het uitnodigen voor bijeenkomsten.
 
We verzamelen en verwerken de informatie in deze categorie om overeenkomsten met zakelijke relaties adequaat vast te kunnen leggen en te managen, voor een snelle heldere communicatie, als input voor facturering, voor kwaliteitsevaluatie en voor het doen van aanbiedingen.
 
De bewaartermijn hangt af van de relevantie ervan voor de bovengenoemde doelstellingen, de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen en eventuele claimrisico’s. Uitgangspunt is daarbij, niet langer dan noodzakelijk.


Delen van persoonsgegevens met derden

TIC deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst of afspraken met u en alleen als daartoe een gerechtvaardigd belang bestaat. Daarnaast deelt TIC uw persoonsgegevens om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting indien die duidelijk van toepassing is.
TIC zal op de niet-wettelijke verzoeken tot het delen van informatie, met uitzondering van de informatie inzake ‘technische’ verwerkingssystemen, nimmer ingaan, zonder dit vooraf met u af te stemmen, generiek of inzake bijzondere verzoeken. Dit betreft:
 • Onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens TIC diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen;
 • Opdrachtgevers waar we u voor kunnen stellen of waar u via ons aan het werk gaat of bent of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor uw bemiddeling;
 • Individuen en organisaties die informatie hebben over bijvoorbeeld uw referentie of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op uw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op uw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders en exameninstituten;
 • Derden aan wie wij, op uw uitdrukkelijke verzoek, gegevens verstrekken of op uw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit;
 • Overheidsinstanties en andere instanties als wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.
 • In alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Rechten inzake uw persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten inzake de gegevens die wij van u hebben vastgelegd:
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens, behalve als wettelijke verplichtingen zich hiertegen verzetten;
 • TIC te beperken of bezwaar aan te tekenen over de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Het recht tot overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit) aan u of derden in uw opdracht.
TIC maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming gebaseerd op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering
 
Om gebruik te maken van deze rechten kunt u in de categorie (1) van hierboven zich afmelden bij mailingen of uitschrijven op onze website.
 
In de overigens gevallen kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van TIC waarvan de contactgegevens zijn opgenomen onder ‘Wie zijn wij’. Alvorens uw verzoek in behandeling te nemen zullen wij u vragen om u te identificeren zodat wij er zeker van kunnen zijn dat u de rechthebbende persoon bent.
 
Tenslotte wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

TIC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming of met ons secretariaat.
 
De beveiligingsmaatregelen kunnen worden onderscheiden in:

a) Organisatorische beveiligingsmaatregelen
TIC beperkt de kring van functionarissen die toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens tot degenen die ze nodig hebben voor hun functie en verleent alleen hen toegang.
Er wordt gewerkt met deugdelijke wachtwoorden die niet worden gedeeld.

b) Technische beveiligingsmaatregelen TIC maakt gebruik van actuele software van gerenommeerde leveranciers. Ook maken wij gebruik van deugdelijke firewalls, virusscanners en software tegen malware-aanvallen en er worden periodiek back-ups gemaakt. Gegevens naar RegisterRA worden verzonden via een beveiligde internetverbinding (https). Ook hanteren wij internetstandaarden om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
Binnenkort gaan wij er ook nog toe over om alle gegevens die wij opslaan in the cloud extra te versleutelen aan de bron.
 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (boekhouding, CRM, officepakket), sluiten wij bewerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TIC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wijzigingen in ons Privacy Statement

Door wijzigingen in onze activiteiten of door voortschrijdend inzicht in de wenselijke invulling van nieuwe regelgeving en/of wetgeving, kunnen veranderingen ontstaan in dit Privacy Statement. Neem daarom regelmatig kennis van de laatste versie daarvan.
 
Versie TIC 24 mei 2018
 

The Independence Company

By The Independence Company

Burgemeester van Roijensingel 2  8011CS Zwolle 038 337 45 25 info@tic.nl The Independence Company, by The Independence Company