1. U bevindt zich hier
  2. Arrow Disclaimer

Disclaimer

Acceptatie
Door gebruik van de website accepteert u deze Disclaimer.  

Aansprakelijkheid
RegisterRA.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie.   RegisterRA.nl spant zich in om de inhoud van RegisterRA.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke onjuistheden.              

RegisterRA.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van de website of het onvermogen om de website te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen.                

RegisterRA.nl garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan.                

De op RegisterRA.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van RegisterRA.nl.              

RegisterRA.nl draagt en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via bronnen van derden. Het vertonen van links betekent niet automatisch dat er sprake is van een samenwerking tussen RegisterRA.nl en de beheerders van die sites. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.              

RegisterRA.nl kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de op de website verstrekte informatie en gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.              

RegisterRA.nl neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse, juistheid of volledigheid van de informatie die het bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn.

Algemene voorwaarden
RegisterRA.nl hanteert Algemene Voorwaarden voor haar bedrijfsactiviteiten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met RegisterRA.nl, evenals het gebruik van en/of het bezoek aan de website. Klik HIER voor de algemene voorwaarden.

Eigendom
De website is eigendom van RegisterRA.nl, een handelsnaam van The Independence Company B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 08180535.

Intellectueel eigendom
RegisterRA.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of
andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de website staat. Daaronder vallen onder meer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers en/of gebruikers van de website. De website en de gepubliceerde content mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de website overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RegisterRA.nl.

Toepasselijk recht
Op uw gebruik van de website alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

The Independence Company

By The Independence Company

Burgemeester van Roijensingel 2  8011CS Zwolle 038 337 45 25 info@tic.nl The Independence Company, by The Independence Company